Skip to main content

+ Ông: Hoàng Văn Triệu - Chủ tịch UB MTTQ xã - SĐT: 0974834764

+ Ông: Hoàng Văn Hậu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - SĐT: 0336835829

+ Bà: Hoàng Thị Phương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - SĐT: 0375244739

+ Ông: Dương Quang Thái - Chủ tịch Hội Nông dân xã - SĐT: 0358176908

+ Bà: Nông Thị Bạn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã - SĐT: 0968273516