Skip to main content

 

                      

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 252/TB-UBND

Chi Lăng, ngày 07 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 
   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;       

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;                          

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;    

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 06/7/2021của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau:

1. Công bố công khai:

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

2. Triển khai thực hiện

2.1. Thành phần hồ sơ công bố công khai

- Quyết định phê duyt của UBND tỉnh Lạng Sơn và các bảng biểu ban hành kèm theo Quyết định;

- Báo cáo thuyết minh tổng hp và các bảng biểu ban hành kèm theo Báo cáo thuyết minh;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỷ lệ 1/25.000.

2.2. Thời điểm, thời hạn công bố công khai

- Thời điểm: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định phê duyệt.

- Thời hạn: Việc công khai thực hiện trong suốt kỳ Quy hoạch sử dụng đất.

2.3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức

2.3.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Thực hiện công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện.

2.3.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện công bố công khai tại trụ sở UBND huyện.

2.3.3. UBND các xã, thị trấn

Thực hiện công bố công khai các nội dung trong Quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND xã, thị trấn.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ website http://chilang.langson.gov.vn/.

Trên đây là nội dung UBND huyện Chi Lăng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như mục 2.3;                                                                  

- Lưu: VT, TNMT, HS, HĐH (26b).

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa