Skip to main content

Xã bằng Mạc chung tay thực hiện chiến dịch " Ngày chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới"

 

                          Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND, ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức phong trào cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực hiện “ Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để nâng cao hiệu quả góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021. UBND xã Bằng Mạc tổ chức phong trào cán bộ, công chức, chiến sỹ công an thực hiện “Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới”.

                              Tham gia buổi lao động có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cùng toàn thể các đồng chí Trưởng các đoàn thể, Công chức xã và các đồng chí Công an xã. Thực hiện phân công lao động vệ sinh môi trường, xây lò đốt rác, xây nhà tắm, nhà tiêu, di rời chuồng trại....

                  “Ngày chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới” là một trong những hình thức tuyên truyền, vận động, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Công an xã, hiểu rõ hơn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng công an xã với người dân; hướng dẫn, động viên Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới.